SKANDALOZNO: Benzinska pumpa "Despotović" 20 godina besplatno koristi dio zemljišta Grada Bijeljine?


Benzinska pumpa "Despotović"
Benzinska pumpa "Despotović" 20 godina koristi besplatno  dio zemljišta Grada Bijeljine? U pitanju su parcele označene kao 735/2 i 735/4, što je lako dostupno svakom građaninu elektronskim uvidom kada ukucate jedinstvenu evidenciju katastra nepokretnosti - vidjećete da tu piše vlasništvo Grad Bijeljina i to je i dan danas tako!
 
Vrlo jednostavno, na web adresi : https://gis.gradbijeljina.org/ i sve lako možete da pogledate i lično se uvjerite!


 
Tu se, prema našim informacijama, nalaze parking i naftni terminal sa ukopnim cisternama! Za svako normalno ljudsko biće, a naročito poštene ljude, ovo je više nego neshvatljivo!. Zna se ko je vladao Bijeljinom u to vrijeme, odnosno u proteklih 20 godina, a to znači da se o ovome dugo ćutalo!. Gdje tu inspekcija, ko je dozvolio sve to?. Despotovići zvanično koristili besplatno, a o tome niko ne priča?. Zašto niko nije postavio pitanje koliki je dug Despotovića budžetu Grada Bijeljine?  Zašto se to ne bi izračunalo, pa preusmjerilo u humanitarne svrhe! Za bolesnu djecu i njihovo liječenje! 
 
„Postavlja se logično pitanje da li građani Bijeljine imaju ista prava!. Očigledno da nemaju. I ko kome više da vjeruje, o čemu se sve ćuti i šta ćemo tek sve saznati u narednom periodu. Ovo je još jedan u nizu primjera da je istina spora, ali dostižna, a da postaje, oni iz kategorije‚‚ povlaštenih‚‚.  To, naravno,  nismo mi obični građani!“
 
Poslije 20-tak godina, tek je započeo postupak prodaje zemljšta Despotovićima!. Rubrika "vjerovali ili ne"! Skupština grada na  posljednjoj sjednici usvojila je, a na prijedlog gradonačelnika Ljubiše Petrovića, Odluku o prodaji neposrednom pogodbom nepokretnosti - k.p. 735-4 k.o. Bijeljina, a to je upravo zemljište koje se prodaje D.O.O. „Despotović“. Prema našim informacijama, gradonačelnika je na ovaj potez, odnosno da predloži ovu transakciju, nagovorio predsjednik SDS-a Tomica Stojanović, koji je dugo odlučivao upravo o svemu u vezi stambeno-komunalne infrastrkture u Bijeljini, naročito dok je bio načelnik Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove“.  


                                                                              Tomica Stojanović
Zato i ne treba da nas čudi izgled raskrsnice upravo kod benzinske pumpe „Despotović“. Tomica Stojanović, aktuelni predsjednik GO SDS Bijelljina, u vrijeme obavljanja mandata načelnika za stambeno-komunalne poslove Grada Bijeljine često je izjavljivao da je "urbanizacije Semberije krajnji cilj Gradske uprave"!. A, da li je to baš tako!?
 
Stojanović, ali i mnogi drugi funkcioneri, prvenstveno pokojni gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić, znali su za zemljište koje koristi Despotović. I to besplatno, ali tu se pominju brojne usluge Despotovića za njih... Ali, niko o tome nije javno pričao, svi su pričali o medernizaciji Semberije!. A sada vidimo da je „ iza kulisa bilo baš svega“  .
 
                                                 ODLUKA O PRODAJI ZEMLJIŠTA D.O.O. DESPOTOVIĆ

Na posljednjoj sjednici Skupštine Grada Bijeljina usvojena je Odluka o prodaji neposrednom pogodbom nepokretnosti D.O.O. „Despotović, a radi „oblikovanja građevinske čestice“, u zoni Bijeljina 1.
Odlukom se vrši  prodaja neposrednom pogodbom nepokretnosti označene kao k.p. broj 735/4, ulica Sremska, površine 332 m2 upisane u List nepokretnosti broj 5810 k.o. Bijeljina 1, u kome je Grad Bijeljina upisan sa pravom svojine i dijelom 1/1, bez tereta.
Prodaja neposrednom pogodbom vrši se radi oblikovanja građevinske čestice na građevinskom zemljištu, na parceli označenoj kao k.p. broj 882/2, površine 1019 m2,  upisane u List nepokretnosti broj 5087 k.o. Bijeljina 1,  u kome je d.o.o. „Despotović“ Bijeljina, upisan sa pravom svojine, i dijelom 1/1.
„Prema Izvodu iz Regulacionog plana „Dašnica 1“, izmjena i dopuna plana u čijem se obuhvatu nalazi predmetna lokacija, odnosno katastarske parcele, prema planu parcelacije  k.p. broj 735/4 k.o. Bijeljina 1 i k.p. broj 882/2 k.o. Bijeljina 1 čine jedinstvenu građevinsku parcelu na kojoj je planirana izgradnja objekata komercijalne, uslužne i zanatske djelatnosti maksimalne spratnosti  P+1+Pk“, navodi se u Odluci o prodaji.
Na osnovu Nalaza o izvršenoj okvirnoj procjeni tržišne vrijednosti nepokretnosti JP „Direkcije za izgradnju i razvoj grada“ broj I-688/20 od 21.10.2020. godine, tržišna vrijednost nepokretnosti označene kao k.p. broj 735/4 k.o. Bijeljina 1 iznosi 200 KM/m2, što za površinu od 332 m2 iznosi 66.400 KM, koliko DOO „Despotović“ treba da plati Gradu Bijeljina.

                                                  GRADONAČELNIK ZAKLJUČUJE UGOVOR

„Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Bijeljina da zaključi ugovor o kupoprodaji  nepokretnosti iz člana 1. ove odluke, po pribavljenom mišljenju Pravobranilaštva  Republike Srpske – Sjedište zamjenika u Bijeljini“, kaže se u Odluci, uz napomenu da će se u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka  - Područna jedinica Bijeljina biti izvršena promjena upisa u korist kupca.


                                                               gradonačelnik Ljubiša Petrović
​ 
                                             ZVANIČNO OBRAZLOŽENJE IZ ODLUKE O PRODAJI

Pravni osnov za donošenje ove Odluke, kako se navodi,  je prema članu 39. stav (2) tačka 13) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS, broj: 97/16 i 36/19), prema kome Skupština Grada donosi odluke o pribavljanju, upravljanju i raspolaganju imovinom Grada.
Zatim, prema članu 23. stav (1) i (2) Zakona o stvarnim pravima (''Službeni glasnik RS, broj: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 i 107/19) prema kome se pravo svojine stiče na osnovu pravnog posla, zakona, odluke suda ili drugog organa...
Kao pravni osnov naveden je i  član 53. stav (1) i (2) Zakona o stvarnim pravima prema kome se pravo svojine na nepokretnostima na osnovu pravnog posla stiče uknjižbom u zemljišnu knjigu, ako zakonom nije drugačije određeno.
Potom, prema članu 348. stav (3) tačka d) Zakona o stvarnim pravima prema kome je dopuštena prodaja neposrednom pogodbom nepokretnosti u svojini Republike i jedinica lokalne samouprave radi oblikovanja građevinske čestice.
U Odluci se kao pravni osnov navodi i član 39. stav (2) tačka 14. Statuta Grada Bijeljina, kojim je propisano da Skupština Grada donosi odluke o pribavljanju, upravljanju i raspolaganju imovinom grada.
Kao razlozi za Odluku, navodi se „oblikovanja građevinske čestice, po zahtjevu koji je podnio  Despotović (Branka) Branko iz Srednje Čađavice, Odjeljenju za stambeno komunalne poslove i zaštitu životne sredine Gradske uprave Grada Bijeljina sa zahtjevom za otkup  dijela k.p. broj 735/2 k.o. Bijeljina 1.

                                                              Branko Despotović

U zahtjevu je navedeno, da je podnosilac zahtjeva vlasnik susjedne parcele označene kao. k.p. broj 882/2 k.o. Bijeljina 1, koja predstavlja poslovnu zgradu sa benzinskom pumpom, te da je predmetno zemljište  u posjedu podnosioca zahtjeva jer je došlo do izmjene postojeće saobraćajnice.
Prema Izvodu iz Regulacionog plana „Dašnica 1“, izmjena i dopuna plana (“Službeni glasnik Opštine Bijeljina“ broj 12/10) u čijem se obuhvatu nalazi predmetna lokacija, odnosno katastarska parcela, prema planu parcelacije  k.p. broj 735/4 k.o. Bijeljina 1 i k.p. broj 882/2 k.o. Bijeljina 1 čini jedinstvenu građevinsku parcelu na kojoj je planirana izgradnja objekata komercijalne, uslužne i zanatske djelatnosti maksimalne spratnosti  P+1+Pk.
Na osnovu Nalaza o izvršenoj okvirnoj procjeni tržišne vrijednosti nepokretnosti JP „Direkcije za izgradnju i razvoj grada“ broj I-688/20 od 21.10.2020. godine, tržišna vrijednost nepokretnosti označene kao k.p. broj 735/4 k.o. Bijeljina 1,  iznosi 200 KM/m2, što za površinu od 332 m2 iznosi 66.400 KM, koji iznos DOO „Despotović“ Bijeljina, treba da isplati Gradu Bijeljina.
Branko Despotović iz Bijeljine je, na zapisnik Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove Grada Bijeljine., koje je i obrađivač ove odluke,  od 22.10.2020. godine izjavio da je saglasan sa procjenom u Nalazu broj I-688/20 od 21.10.2020. godine. 
 
 

 


Komentara